Warunki gwarancji

Producent udziela gwarancji na okres 24 miesięcy od daty sprzedaży, wyłączając z rękojmi odpowiedzialność sprzedawcy za szkody wywołane istnieniem stwierdzonej niezgodności towaru z umową (art.566 K.c ).

Przyjmuje się, iż Sprzedający rozpatruje złożone reklamacje w terminie  nie dłuższym niż 14 dni roboczych, zaś usuwa uznane wady fizyczne
w terminie możliwie najkrótszym, w danym stanie faktycznym.

1. Gwarancją objęte są drzwi wraz z mechanizmami umożliwiającymi ich zamknięcie, poza elementami elektronicznymi, gdzie gwarancja wynosi 6 miesięcy.

2. W celu zachowania uprawnień z gwarancji, o ile jest ona dłuższa niż 24 miesiące, konieczne jest dokonywanie corocznych przeglądów gwarancyjnych zgodnie z DTR, wykonywanych przez uprawionych autoryzowanych serwisantów, z czego pierwszy wymagany jest w ciągu 30 dni liczonych od upływu 24 miesięcy.

3. Wady ukryte, ujawnione i uznane przez Gwaranta w okrasie gwarancji będą usuwane bezpłatnie, poprzez naprawę lub wymianę uszkodzonych części po uprzednim pisemnym zgłoszeniu reklamacji. Gwarancja nie obejmuje wymiany produktu na nowy i nie daje prawa do odstąpienia od umowy.

4. Zgłoszenia reklamacyjnego dokonuje się wyłącznie przez stronę internetową wypełniając formularz dostępny w zakładce Do pobrania, druk Zgłoszenie Reklamacyjne wskazując dokładnie zaistniałe wady, dołączając dokumentację fotograficzną i wysyła na adres serwis@dierre.pl lub fax. 226119725 z wyłączeniem awaryjnego otwierania, które zgłasza się telefonicznie.

5. Zgłoszenie powinno być podpisane przez upoważnioną do tego osobę.

6. Gwarant zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w możliwie jak najkrótszym czasie, nie dłuższym niż 30 dni.

7. Gwarancji nie podlegają uszkodzenia powstałe wskutek:

  • mechanicznych uszkodzeń powstałych po zamontowaniu drzwi lub po sprzedaży jak również podczas własnego transportu i składowania,
  • usiłowania sforsowania drzwi przy użyciu siły,
  • wystąpienia zdarzeń losowych (pożar, powódź, wybuch itp.),
  • usytuowanie drzwi w taki sposób, że przyczyną uszkodzeń było długotrwałe działanie czynników negatywnych ( kwasy, sól, strugi wody itp.),
  • użytkowania niezgodnego z instrukcją obsługi,
  • samowolnych napraw lub zmian konstrukcyjnych.

8. Podstawą do świadczenia gwarancji jest posiadanie karty gwarancyjnej.

9. Koszty związane z bezpodstawnym wezwaniem serwisu do naprawy gwarancyjnej w całości ponosi Użytkownik.

10. Wszelkie czynności, naprawy wykonywane w produktach firmy Dierre muszą być przeprowadzane wyłącznie  przez autoryzowane grupy serwisowe. W przypadku gdy zgłoszona czynność, naprawa będzie wykonana przez firmę nieautoryzowaną, właściciel traci prawo do gwarancji oraz produkt przestaje być objęty parametrami określonymi w Krajowej Ocenie Technicznej. Lista autoryzowanych serwisów DIERRE dostępna jest na stronie https://dierre.pl/punkty-serwisowe.

W przypadku nagłych zgłoszeń należy dzwonić pod numer alarmowy  512 352 031, który jest do Państwa dyspozycji przez 24h.