Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Kto odpowiada za państwa dane osobowe?

My, firma DIERRE POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą 04-464 WARSZAWA, UL. CHEŁMŻYŃSKA 180g zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000130006, NIP: 9521385119, REGON: 012454000 („Spółka”) będziemy administratorem odpowiedzialnym za wszelkie dane osobowe podane nam przez Państwa w związku z naszą relacją biznesową.

Do jakich celów wykorzystujemy państwa dane osobowe?

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe wyłącznie do następujących celów („dopuszczalne cele„):

 • Utrzymania bezpieczeństwa oraz ochrony naszych produktów, usług oraz stron internetowych lub innych systemów, zapobiegania oraz wykrywania zagrożeń dla bezpieczeństwa, oszustw oraz innych działań przestępczych lub szkodliwych;
 • Zapewnienia obowiązku przestrzegania zgodności z prawem, takiego jak kontrola przestrzegania przepisów lub obowiązek prowadzenia ewidencji (np. na mocy prawa antymonopolowego, przepisów wewnętrznych, lub by zapobiegać przestępstwom urzędniczym albo praniu brudnych pieniędzy), co może obejmować zautomatyzowane sprawdzenie Państwa danych kontaktowych i identyfikacyjnych na stosownych listach sankcjonowanych stron oraz skontaktowanie się z Państwem w celu potwierdzenia Państwa tożsamości w przypadku potencjalnego dopasowania lub zarejestrowanie Państwa interakcji ze stronami trzecimi, co może być istotne dla celów ochrony konkurencji;
 • Informowania Państwa, w przypadkach kiedy jest to dozwolone i zgodne z prawem, w ramach obecnej relacji biznesowej o produktach oraz usługach oferowanych przez DIERRE POLSKA Sp. z o.o., które są podobne lub związane z tymi  wcześniej już zakupionymi lub używanymi w ramach tej relacji biznesowej;
 • Wysyłania Państwu kartek okolicznościowych;
 • Rozstrzygania sporów, dochodzenia realizacji naszych umów oraz wykazywania  zasadności, wniesienia lub obrony roszczeń.
 • Zapewnienia zgodności z wymogami prawnymi np. dotyczącymi prowadzenia dokumentacji sprzedaży do celów podatkowych lub wysyłania powiadomień oraz innych informacji tak jak wymaga tego prawo.

 

W przypadkach, w których wyraźnie wyrazili Państwo swoją zgodę, możemy przetwarzać Państwa dane osobowe także do następujących celów:

 • Komunikowania się z Państwem przez kanały, które Państwo zatwierdzili w celu otrzymywania aktualnych, najnowszych anonsów, ofert specjalnych oraz innych informacji dotyczących produktów oraz usług oferowanych przez DIERRE POLSKA Sp. z o.o. a także informacji na temat wydarzeń i projektów; 
 • Gromadzenia informacji na temat Państwa preferencji w celu stworzenia profilu użytkownika oraz spersonalizowania i polepszenia jakości naszej komunikacji oraz wzajemnych relacji (np. poprzez analizę statystyk strony internetowej).

W odniesieniu do marketingowych narzędzi komunikacji (tj. maili oraz rozmów telefonicznych) będziemy tylko tam, gdzie jest to prawnie dozwolone, udostępniać Państwu takie informacje po uprzedniej akceptacji oraz umożliwimy jej wycofanie, jeśli nie będą Państwo chcieli dalej otrzymywać od nas takiego rodzaju komunikatów powiązanych z marketingiem.

Nie będziemy wykorzystywać Państwa danych osobowych do podejmowania jakichkolwiek automatycznych decyzji dotyczących Państwa ani tworzenia profili innych niż opisane powyżej. Podstawy prawne do przetwarzania Państwa danych osobowych zostały zawarte w Artykule 6 Europejskiego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO). W zależności od powyższych dozwolonych celów, do których wykorzystujemy Państwa dane osobowe, ich przetwarzanie jest niezbędne do realizacji umowy lub innego porozumienia biznesowego z nami lub konieczne do wypełnienia naszych zobowiązań prawnych albo jest niezbędne do celów naszego uzasadnionego interesu, zawsze jednak pod warunkiem, że Państwa interesy lub podstawowe prawa i wolności nie okażą się nadrzędne. Ponadto przetwarzanie może się opierać na Państwa zgodzie, jeśli jednoznacznie została ona nam udzielona.

Zakres danych osobowych

Możemy w szczególności gromadzić oraz przetwarzać następujące kategorie danych osobowych:

 • Informacje kontaktowe, takie jak imię i nazwisko, adres, numer telefonu, oraz adres email;
 • Dalsze informacje związane z prowadzeniem działalności konieczne do przetwarzania w ramach projektu lub relacji umownej lub informacje dobrowolnie udostępnione przez Państwa takie jak złożone zamówienia, zgłoszenie reklamacyjne, zapytanie serwisowe, zapytanie ofertowe;
 • Informacje zebrane z publicznie dostępnych źródeł, baz danych oraz agencji badających zdolność kredytową klienta;
 • Jeśli jest to wymagane w celu zachowania zgodności z prawem: informacje na temat  istotnych oraz ważnych sporów sądowych lub innych postępowań sądowych przeciwko Państwu lub związanej z Państwem stronie trzeciej oraz informacje na temat wzajemnych relacji z Państwem, które mogą okazać się istotne dla celów ochrony konkurencji.

Jak zbieramy dane osobowe?

Będziemy gromadzić Państwa dane osobowe przede wszystkim bezpośrednio od Państwa. Nie pozyskujemy danych osobowych od stron trzecich za wyjątkiem tych, które zostały określone w niniejszym dokumencie (np. informacje z publicznie dostępnych źródeł, baz danych oraz agencji badających zdolność kredytową klienta).

Jak chronimy państwa dane osobowe?

Utrzymujemy fizyczne, elektroniczne i proceduralne zabezpieczenia zgodnie z  najnowocześniejszymi wymaganiami technicznymi i przepisami prawa z zakresu ochrony danych, aby chronić Państwa dane osobowe przed nieuprawnionym dostępem lub włamaniem. Zabezpieczenia te obejmują wdrożenie określonych technologii i procedur opracowanych by chronić Państwa prywatność, takich jak bezpieczne serwery, firewall i szyfrowanie SSL. Zawsze będziemy ściśle przestrzegać obowiązujących przepisów i regulacji dotyczących poufności i bezpieczeństwa danych osobowych.

Komu będziemy udostępniać państwa dane osobowe?

Możemy udostępniać Państwa dane osobowe:

 • Usługodawcom (tak zwanym podmiotom przetwarzającym dane) w ramach lub poza Spółką w kraju lub zagranicą, np. wspólne centra usług, poinstruowanym przez nas by przetwarzać dane osobowe w dozwolonych celach w naszym imieniu i wyłącznie zgodnie z naszymi instrukcjami. Spółka zachowa kontrolę i pozostanie w pełni odpowiedzialny za Państwa dane osobowe oraz wykorzysta odpowiednie zabezpieczenia, których wymaga obowiązujące prawo, aby zapewnić integralność i bezpieczeństwo Państwa danych osobowych, gdy angażujemy takich usługodawców.
 • Wszelkim sądom, organom ścigania, organom regulacyjnym lub prawnikom, jeżeli jest to prawnie dozwolone i konieczne do spełnienia obowiązku prawnego lub wykazywania zasadności, wniesienia lub obrony roszczeń.

W innych przypadkach, będziemy ujawniać Państwa dane osobowe tylko, kiedy Państwo nam to zlecą lub wyrażą na to zgodę, gdy będzie tego wymagało od nas obowiązujące prawo i przepisy lub otrzymamy oficjalne albo sądowe żądanie by to zrobić, lub gdy będziemy podejrzewać, że doszło do oszustwa lub działań przestępczych.

 

 

Gdzie przetwarzamy państwa dane osobowe?

DIERRE POLSKA Sp. z o.o.  jest Spółką działającą na terenie Polski. W toku prowadzenia działalności gospodarczej, nie przekazujemy Państwa danych osobowych odbiorcom w krajach poza Europejskim Obszarem Ekonomicznym („kraje trzecie”).

Państwa prawa w zakresie ochrony danych

Z zastrzeżeniem pewnych warunków prawnych, mają Państwo prawo żądać od nas dostępu do danych osobowych oraz ich poprawienia lub usunięcia, a także ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczących Państwa. Mają Państwo także prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wnioskowania o przeniesienie danych. W szczególności, mają prawo Państwo zażądać kopii Państwa danych osobowych, które posiadamy. Jeśli będą Państwo korzystać z tej możliwości wielokrotnie, możemy za to pobrać odpowiednią opłatę.

W przypadku któregokolwiek z powyższych żądań prosimy o przesłanie opisu Państwa danych osobowych, o które chodzi oraz podanie swojego imienia i nazwiska,  korzystając z danych kontaktowych poniżej. Być może będziemy od Państwa wymagać dodatkowego dowodu, aby potwierdzić tożsamość w celu ochrony Państwa danych przed nieuprawnionym dostępem. Uważnie rozważymy Państwa wniosek i może się zdarzyć, że będziemy chcieli z Państwem omówić, w jaki sposób najlepiej będzie spełnić to żądanie.

Jeśli udzielili Państwo zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych to można taką zgodę wycofać w każdej chwili ze skutkiem na przyszłość, tj. wycofanie zgody nie wpływa na prawidłowość przetwarzania w oparciu o zgodę przed jej wycofaniem. W przypadku wycofania zgody, możemy nadal przetwarzać dane osobowe, gdy istnieje inna podstawa prawna takiego przetwarzania.

Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek obawy związane z tym jak Państwa dane osobowe są przez nas traktowane lub pragną Państwo złożyć skargę mogą się Państwo z nami skontaktować korzystając z danych podanych poniżej, abyśmy mogli zbadać sprawę. Jeśli nie będą Państwo usatysfakcjonowani naszą odpowiedzią lub uznają, że przetwarzamy Państwa dane osobowe niezgodnie z prawem, mogą Państwo złożyć skargę do właściwego organu – Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Czy wymagane jest podanie danych osobowych?

Ogólną zasadą jest, że dane osobowe podają Państwo całkowicie dobrowolnie; zasadniczo odmowa zgody lub udostępnienie danych osobowych nie niesie ze sobą żadnych negatywnych skutków dla Państwa. Jednakże, w pewnych okolicznościach Spółka nie może podjąć działań bez pewnych danych osobowych, ponieważ, na przykład, te dane osobowe są wymagane przeprowadzenia prawnie wymaganych kontroli zgodności. W takich przypadkach, jeśli nie podadzą nam Państwo swoich danych osobowych, możemy nie być w stanie zapewnić Państwu tego o co się do nas zwrócili.

Okres przechowywania państwa danych osobowych

Państwa dane osobowe zostaną usunięte, gdy już nie będzie uzasadnionego wymogu posiadania ich do dozwolonych celów lub Państwo wycofają swoją zgodę, (jeśli dotyczy), a my nie będziemy zobowiązani zgodnie z prawem nadal przechowywać takich danych lub nie będziemy w inny sposób uprawnieni by to robić.

W szczególności, zachowamy Państwa dane osobowe, gdy będzie to konieczne, by DIERRE POLSKA Sp. z o.o.  mogła dochodzić roszczenia lub bronić się przed roszczeniem, do końca odpowiedniego okresu przechowywania lub do czasu uregulowania przedmiotowych roszczeń.

Jak się z nami skontaktować?

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania, chcą wyrazić swoją opinię lub dochodzić swoich praw, prosimy o kontakt na adres email: info@dierre.pl lub kontakt z naszym Inspektorem Ochrony Danych Panią Agnieszką Radtke na adres email: rodo@dierre.pl.

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI STRONY INTERNETOWEJ

 

Zbieranie danych przez stronę internetową

Kto jest odpowiedzialny za zbieranie danych?
Dane zbierane na tej stronie internetowej są przetwarzane przez operatora tej strony.

Jak zbieramy Państwa dane?
Niektóre dane są zbierane na podstawie informacji dostarczonych przez Państwa np. dane wprowadzane w formularzach kontaktowych.
Inne dane są zbierane automatycznie przez nasze systemy informatyczne w chwili gdy odwiedzają Państwo stronę internetową. Są to dane techniczne, takie jak informacje o wykorzystywanej przeglądarce internetowej lub systemie operacyjnym. Dane te są zbierane automatycznie w chwili wejścia na stronę internetową.

Do czego wykorzystujemy Państwa dane?
Część zbieranych danych jest wykorzystywana do celów zapewnienia właściwego funkcjonowania strony internetowej. Pozostałe dane mogą być wykorzystywane do analizy sposobu wykorzystania strony internetowej przez odwiedzające ją osoby. 

Jakie przysługują Państwu prawa?
W każdej chwili macie Państwo prawo do zażądania informacji dotyczącej Państwa danych przechowywanych na naszej stronie internetowej, źródle ich pochodzenia, odbiorcach oraz celu ich zbierania. Posiadacie Państwo również prawo do zażądania zmiany, zablokowania lub usunięcia tych danych. W przypadku konieczności udzielenia dodatkowych wyjaśnień, możecie Państwo skontaktować się z nami w dowolnej chwili korzystając z adresu kontaktowego wskazanego na stronie internetowej. Przysługuje Państwu również prawo do wniesienia zażalenia do właściwych organów.

Analityka i narzędzia trzecie
Podczas korzystania ze strony internetowej może mieć miejsce analiza statystyczna sposobu korzystania ze strony internetowej. Odbywać się to może z wykorzystaniem tzw. „cookies” oraz innych narzędzi analitycznych. Analiza ta jest zwykle anonimowa, tak więc nie będzie istniała możliwość zidentyfikowania Państwa na podstawie zbieranych danych. Aby uniknąć analizy prosimy o nie wykorzystywanie narzędzi wskazanych poniżej.
 

Informacje ogólne

Szyfrowanie SSL lub TLS
Niniejsza strona z powodów bezpieczeństwa wykorzystuje szyfrowanie SSL lub/i TLS. Szyfrowanie to jest również wykorzystywane na potrzeby transmisji danych poufnych, takich jak zapytania które wysyłacie Państwo do nas. Fakt szyfrowania danej strony może zostać zidentyfikowany w sytuacji w której w linii adresu przeglądarki internetowej przedrostek  „http://” zostanie zmieniony na  „https://” a obok tego pojawi się ikona kłódki.
W sytuacji w której szyfrowanie jest aktywne, przesyłane do nas dane nie będą mogły zostać odczytane przez stronę trzecią.

Prawo do informacji, blokady lub usunięcia
Zgodnie z prawem, macie Państwo prawo do dostępu do informacji osobowych przechowywanych przez nas. Ponadto macie Państwo prawo do skorygowania tych danych, ich zablokowania lub usunięcia na żądanie. Zachęcamy do kontaktu z nami w tej sprawie w dowolnej chwili.

Dane zbierane na naszej stronie internetowej

Cookies
Nasza strona internetowa wykorzystuje cookies. Cookies są to pliki mające pomóc nam w stworzeniu przyjaznej użytkownikowi, efektywnej i bezpiecznej strony internetowej. Cookies są to małe pliki tekstowe które są przechowywane na Państwa komputerze przez przeglądarkę internetową. 
Większość plików cookies są to pliki związane z daną sesją komunikacyjną. Są one automatycznie kasowane po Państwa wizycie. Inne pliki cookies mogą pozostać na Państwa komputerach do momentu ich skasowania przez Państwa. Pliki te umożliwiają rozpoznanie Państwa przeglądarki internetowej podczas następnej wizyty. 
Możecie Państwo skonfigurować przeglądarkę internetową aby informowała o wykorzystywaniu cookies. Umożliwi to każdorazowe podejmowanie decyzji o akceptacji lub braku akceptacji wykorzystania plików cookies. Alternatywnie możecie Państwo skonfigurować przeglądarkę internetową aby automatycznie akceptowała pliki cookies pod określonymi warunkami lub automatycznie odrzucała wykorzystanie plików cookies. Deaktywacja funkcji wykorzystania plików cookies może spowodować ograniczenia w wykorzystaniu strony internetowej. 

 Formularze kontaktowe
W każdym przypadku, w którym będziecie Państwo chcieli skontaktować się z nami z wykorzystaniem formularza kontaktowego, Państwa dane, wprowadzone do formularza, będą przechowywane przez nas. Dane te nie będą udostępniane bez Państwa zgody.

Dane te będą przechowywane przez nas aż do momentu Państwa zgłoszenia o ich zmianie lub żądaniu skasowania.
 

Social media

Facebook 
Nasza strona internetowa wykorzystuje pluginy sieci społecznościowej Facebook, Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA. Pluginy te mogą być zidentyfikowane na podstawie zamieszczonego logo Facebook lub przycisku „Lubię to”  Aby uzyskać więcej szczegółów, prosimy skierować się na stronę: https://developers.facebook.com/docs/plugins/.
W chwili odwiedzania przez Państwa naszej strony internetowej zostanie nawiązane bezpośrednie połączenie po między Państwa przeglądarką internetową a serwerami Facebook. Umożliwia ono otrzymanie przez Facebook informacji o Państwa wizycie na naszej stronie internetowej (włączając Państwa adres IP). W przypadku wciśnięcia przycisku „Lubię to” w trakcie zalogowania na stronie Facebook, dostawca usług umożliwia utworzenie linku do treści zawartej na naszej stronie internetowej. Pozwala to na powiązanie wizyty na naszej stronie z Państwa kontem w portalu Facebook. Zwracamy Państwa uwagę, iż jako operator tej strony internetowej, nie mamy wiedzy o zakresie danych transmitowanych do Facebook jak również o sposobie wykorzystania tych danych. Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o zapoznanie się z polityką prywatności Facebook na stronie https://de-de.facebook.com/policy.php.
Jeżeli nie chcą Państwo aby wizyta na naszej stronie internetowej została zarejestrowana przez Facebook, prosimy o wylogowanie się z konta Facebook przed odwiedzeniem strony.
Państwa ustawienia prywatności w portalu Twitter mogą zostać zmodyfikowane w ustawieniach konta pod adresem https://twitter.com/account/settings.

LinkedIn 
Nasza strona internetowa wykorzystuje funkcje zapewniane przez sieć społecznościową LinkedIn. Usługi te są dostarczane przez  LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA. Każdorazowo, w przypadku wizyty na stronie internetowej zawierającej usługi LinkedIn Państwa przeglądarka internetowa nawiązuje połączenie bezpośrednio z serwerami LinkedIn. LinkedIn jest informowany o Państwa odwiedzinach na naszej stronie internetowej. Jeżeli skorzystacie Państwo z funkcji przycisku “Polecam” w trakcie bycia zalogowanym na Państwa koncie LinkedIn, jest możliwym ,iż Państwa wizyta zostanie powiązana z Państwa kontem na Linkedin. Zwracamy Państwa uwagę, iż jako operator tej strony internetowej, nie mamy wiedzy o zakresie danych transmitowanych do Linkedin jak również o sposobie ich wykorzystania. Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o zapoznanie się z polityką prywatności https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.